Lokale regler

Lokale regler for Bærheim Golfpark
Gyldig fra 20/4-2017

Flytting av en ball ved et uhell på en puttinggreen
Når en spillers ball ligger på puttinggreenen, er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren ved et uhell blir flyttet av spilleren, hans partner, hans motspiller, eller noen av deres caddier eller utstyr.
Den flyttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake som foreskrevet i reglene 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne lokale regelen gjelder bare når spillerens ball eller ballmarkør ligger på puttinggreenen og enhver flytting skjer ved et uhell.
Anmerkning: Hvis det er fastslått at spillerens ball på puttinggreenen ble flyttet som et resultat av vind, vann eller noen annen naturlig årsak slik som gravitasjon, må ballen spilles som den ligger fra sin nye posisjon. En ballmarkør flyttet under slike forhold, legges tilbake.

Løse naturgjenstander
Ekskrementer fra sauer i innhegninger er løse naturgjenstander. Regel 23-1
I tillegg til fritak som beskrevet i 23-1 kan det tas fritak når ballen er i berøring med ekskrementer ved å løfte ballen og droppe den så nær som mulig der den lå, ikke nærmer hullet. Ballen kan rengjøres.

Steiner i bunker
Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1.

Avstandsangivelser
150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker er uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

Veier
Gruslagte veier er uflyttbare hindringer. Fritak etter regel 24-2b.

Steinfylt dreneringsgrøft på venstre side av vei på hull 15
Steinfylt dreneringsgrøft på venstre side av vei på hull 15 anses som en del av veien. Regel 24-2b.

Plugget ball
Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet – se side 142 i regelboken.

Grunn under reparasjon
Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie. Regel 25-1.

Luftledning
Hvis en ball treffer en luftledning eller stolpen som luftledningen tilhører eller festeanordninger til stolpen på hull 10, 11 og 12, må slaget annulleres og spilleren må spille en ball uten straff på stedet så nær som mulig hvorfra den opprinnelige ballen sist ble spilt. Se regel 20-5.

Vannhinder som ikke er merket
Vannhinder som ikke er merket er å anse som sidevannshinder. Regel 26.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill – Tap av hull; Slagspill – To slag
.

Utstyr for avstandsmåling (Regel 14-3)
På denne banen kan en spiller motta informasjon om avstander ved bruk av utstyr for avstandsmåling. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for avstandsmåling til å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (f.eks. høydeforskjeller, vindstyrke, etc.) har spilleren brutt regel 14-3.
Anmerkning: Multifunksjonelt utstyr, slik som en smarttelefon eller PDA, kan bli brukt som utstyr for avstandsmåling, men må ikke bli brukt til å måle eller beregne andre forhold som hvis det gjøres, vil være et brudd på regel 14-3 (side 181).

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag. For påfølgende brudd – Diskvalifikasjon.

Hvis regelbruddet skjer mellom spill av to hull, gjelder straffen for neste hull.

«Lokal regel for robotklippere» på Bærheim Golfpark

 

Banemerking
Utenfor banen: Hvite merker/staker
GUR: Blå staker eller hvite linjer markert med blå stake
Vannhindre: Gule staker eller merker
Sidevannhindre: Røde staker eller merker
Avstandsangivelser på fairway: Hvite – 200m, gule – 150m, røde – 100m
Note: Avstandsangivelser er til midten av puttinggreenen